Rogstaekerspreens 2024: Ruud I uutgeroope

In 2024 guftj Ruud Teunissen as Stadspreens Ruud I vanne Rogstaekers kluuër aan de Wieërter vastelaovendj.

Ruud és de zoeën van Frans Teunissen en Annelies Kuijpers en ‘ne kleînzoeën van Daan Tuuënisse vanne Binnemuuële aane Wilhelminasingel. Hae és 50 jaor gelieëje geboeëre in ’t Sint Jans Gasthoês aane Voeëgelsbleîk. Völ minse zulle ’t hoêshaoje Teunissen kinne vanne “Koffieshop ‘t Trefpunt” inne Mûnt, tieëgenoeëver de Albert Heijn.

Jaorelânk woeër Ruud e bekindj gezicht inne horeca van Wieërt en daoboete, tot e jaor of drej gelieëje Corona root in ’t aete goêzje. Gelökkig és hae vlot genógt kunne beginne as wêrkbegeleider beej De Risse. Heej és plaats vör völ minse di-j êrges ângers lastig aane bak kaome. Dét oeëze Hoeëgheid gaer wêrktj met minse, ’t leêfst zoeë verschillendj muuëgelik, keumtj dus good uut!

(foto’s: FLITZER! fotografeert)

As lid van ‘VV de Kuiters’ sleîpdje pap en mam de kleine Ruud en zus Renate al oeëverâl mej naotow. Inne buggy met ’n groeëte pruûk en de snoeët vôl schmink woorte de wichter al besmétj met ’t heerlikke vastelaovendjvirus. As opgrujjende jóng woort de Hoeëgheid lid van ‘VV de Ketsers’ en woeër hae as wagebawwer actief beej ‘VV de Flabusse’. Dus de Groeëte Rogstaekersoptocht és al bekindj terrein.
Met de ‘Kloeëtmejoeërs’ woort meînig fieëst bezochtj en wi-j in 1998 Noël I Seerden vanuut dieës club de Wieërter vastelaovendj vuuër ging woor Ruud eîn van zien gruuëtse Adjudânte.
Dét vastelaovendjsezoen woor extra bezûndjer want tiêdes ’t Boorebâl woort hae vör eine aovendj inne onecht verbónge met Boorebroêd Wendy Driessens. Dao bleêf ’t beej vör waat betreftj relaties met vrölluj.

Jaorelânk hieët oeëze vuuërgânger oppe bühn vanne Boonte Aovendje gestânge met de ‘Vastelaovendjzêngers’ en allewiel és hae achter de schêrme actief as grimeur en bösseltj hae mette klei-jer.
Zînge deût hae nog regelmaotig beej Fieëstband Dial24 en as hae, al kui-jerendj, óngerwieëges és met e meziekske op z’ne kop.
Wieter stieët hae nog ’s gaer inne kuuëke. Thoês of beej bevrîndje cateraars, want ’t bloôd kruuëptj woeë ’t neet gaon kân. Mer ’t allerleêfst pôngeltj oeëze Preens wat met vêrf of schmink. Oppe moor, ‘ne raam of ’n schoeën snoeët.

Ziêne Dorstlustige Hoeëgheid hieët de ‘Orde vanne Boonte Muuële’ ingestéldj.
De muuële kûmtj neteurlik van de bakkeri-j van opa, di-j de ‘Binnemuuële’ hédje en ’t boont keumtj vanne alle kluuëre vanne raengelboeëg, umdet ederein in oeëze gewêldjige vastelaovendj mej moôg drejje!

Same met zien Adjudânte Marc Beelen, Frank Driessen en Roy Truijen zâl Preens Ruud I de Wieërter vastelaovendj kluuër gaeve ónger zien devies:

Vastelaovendj vör ederein,
dao drejtj ’t um!

Ronald I van Andel geïnstallieërdj as sirremonie-meister

Ronald I van Andel geïnstallieërdj as  sirremonie-meister van de Aod Preense van de Rogstaekers.

Tot groeete vurrassing van alle Aod Preense en zieeker van Ronald I van Andel zelluf,

ès op de Aod Preense Daag 2020, Ronald I vuurgedrage en unaniem gekoeeze tot

sirremonie-meister van de Aod Preense van de Rogstaekers.

Un zieer vurantwoeerdelukke taak di-j hae de rest van de middig en de aovundj

tot groeet genoeege van alle Aod Preense, fantasties hieet ingevöldj.

Ein van zieen ieerste taake woor, de nowe Rogstaekers Preens Tim I en zieen Maegdje Myrthe

oonger de klanke van unne geweldjigge gezoonge klapmars, binne te lei-je.

Ut oongerscheid tösse de muzikante van de Kepel en Aod Preense

kosse tot laat oppe aovundj good uut ein haoje,

want de Aod Preense mochte pas nao de kepel  de kefees in.

Vör um good te herkinne , hieet hae un hertstikke schoeen gaffel

met unne Rog d’r boeeve op, gekrieege.

Ronald I ès beneumdj vör ut Laeve.

Zieene uitbundige lach getuugdj d’r van wi-j bli-j hae met diees beneuming ès.

Names de Aod Preense : Aod Preens Ronald I , hieel völ Suukses!

Rogstaekerspreens 2020: Tim I

25 januari 2020

Op zaoterdig 25 jannewarie woôrt aan ‘t indj vanne Gala Boonte Aovendj in ‘t Munttheater, doeër Kanseleer Jasper van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers, de 76e Stadspreens van Wieërt uutgerope.

Tim Jacobs zâl de Wieërter vastelaovendj in 2020 vuuërgaon as

Z.D.H. Preens Tim I van de Rogstaekers

 De 29-jaorige nowwe Hoeëgheid hieët de

“Orde van ’t Vastelaovendjhert “

ingesteldj en zal dit jaor vuuërop gaon inne Wieërter Vastelaovendj oonger zien devies:

VOLGTJ EUR HERT, VASTELAOVENDJ SAME!

Vorst Stan lègktj functie nieër

 

Vorst Stan van V.V. De Rogstaekers és genoeëdzaaktj zien functie as Vorst en vuuërzitter per direct nieër te légke. Gewiêzigdje umstandighede op zien wêrk en ambities ligke heejaan ten groondslaag. Alle take van Vorst Stan zölle waere waorgenoeëme doeër Kanseleer Jasper.

Zichtbaar ontreûrdj hieët Stan Ockers in good oeëverlégk met de oeëverige besteurslede van V.V. De Rogstaekers ’t besloêt mótte neme um zien lidmaatschap te beëindige. De take en verântwoeërdelikhede di-j huuëre beej ‘n gewiêzigdje wêrksituatie make ‘t vör hem onmuuëgelik um daonaeve de functie van Vorst en vuuërzitter uut te bliêve oefene. ‘t Feit det dit in ‘t begîn van ‘t vastelaovendjsezoen gebuuërtj toeëntj aan det ‘t neet ângers kós. Gehieël volges de statute és ’t aan Kanseleer en vicevuuërzitter Jasper Heesakkers um de take waor te neme.

Stan Ockers (36) woor in 2012 Stadspreens van V.V. De Rogstaekers. Nao zien tówtraejing tot de vereîniging in 2014 vólgdje in november 2017 zien installatie as Vorst.

Frank II Rogstaekerspreens 2019!

Rogstaekerspreens

Stadspreens 2019: Preens Frank II van de Rogstaekers

Op zaoterdig 2 fibberwarie jl. woôrt aan ‘t indj van ‘ne fantastische Gala Boonte Aovendj in ‘t Munttheater, doeër Vorst Stan van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers, de 75e Stadspreens van Wieërt uutgerope.

 

Frank van Dooren zâl de Wieërter vastelaovendj in 2019 vuuërgaon as

 

Z.D.H. Preens Frank II van de Rogstaekers

 

5×11 jaor gelieëje woôrt de nowwe Hoeëgheid as échte Rogstaeker geboeëre aane Koeëremêrrentj as zoeën van Jan van Dooren en Ploon Eestermans. Ziêne opa woor ‘meister Van Doeëre’ uute Schoeëlstraot. Nao înkel jaore verhoêzje ‘t hoêshaoje Van Dooren, met broor Pieter en zöster Marielou nao Kieëntj en allewiel woeëntj de Hoeëgheid aane Leenhof 25 op Luuëke.

 

Op 23-jaorige laeftiêd hieët Preens Frank II zien leef vraw Nic lieëre kinne, ‘n geboeëre Braobentjse woeëmej hae twieë prachtige zuuëns hieët gekrieëge: Luc en Yor. Schoeëndochters Rianne en Elle zörge vör nóg mieër gezelligheid in Hoêze Van Dooren.

  Qwertyuiop-3

 

Ongevieër 40 jaor gelieëje és beej de nówwe Stadspreens de leêfdje vör kieës ontstânge.

Daorum runtj hae al hieël wat jaore met passie en tówwi-jing ziêne kieëswînkel “Kaas & Ko” inne Muntpassage.

De orde di-j Preens Frank II vanwieëge dieës passie hieët ingestéldj és

de “Orde van ’t Kieësplênkske”.

Foto: Weertdegekste

Aod Preense zétte Phil I aan ’t wêrk

Foto’s: WeertdeGekste

De Rogstaekers Aod Preense haaje zaoterdig 3 fibberwari ’n verrassing vör stadspreens Phil I in petto. Mer vör di-j verrassing mos Phil wul de hang uut de mowwe staeke. De Aod Preense haaje beej kefee Tramhalt vör Phil I ’n donatie klaor ligke. Ze donieërdje mer leefst € 555,55. Ze oongerstuuëndje daomej de CliniClowns-actie di-j de stadspreens op taw hieët gezatte met zien vastelaovendjlidje. As tieëgeprestatie mos Phil I wul 50 cd’s signieëre. Dao kos Phil naoteurlik gein nein tieëge zegke en hae ging dan ouch drek aan de slaag.

 

 

Rogstaekerspreens Phil I Aspers uutgeroope

foto: Loes Mennen

Stadspreens 2018: Preens Phil I van de Rogstaekers

Op zaoterdig 13 jannewari 2018 woôrt, vör ‘t ieërst doeër Vorst Stan van Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers, Phil Aspers uutgeroôpe tot Stadspreens Phil I.

De muzikale Rogstaekerspreens és zieëker geine onbekindje in ‘t Wieërter uutgaonscircuit.
As DJ drejdje hae al in meînig keffee en op völ fieëstjes.
Hae és prizzentator van ‘t gezélligste festival van ’t lând: Bospop en stóng oppe plânke vanne Boonte Aovendje van V.V. de Brökwagters. Daonaeve és hae optochtdaelnemer met V.V. Hallûf Aaf, mer völ vastelaovendjveerders zölle ‘m vuuërâl kinne as zênger van ‘t populaire ‘Moerepetazie’.

De 31-jaorige Hoeëgheid és ‘ne zoeën van Frans Aspers en Ine Martens en grujdje op inne Wieërter wiêk Bosseve.
Vader Frans woor beej meînig Wieërtenaar bekindj as vuuërmaolig spits van Wilhelmina ’08 en FC Oda, woeë ouch Phil zelluf regelmaotig tieëge ‘ne bâl hieët gestâmptj. Mooder Ine grujdje op inne stad, in ’t bedriêf van heûr aojers, Garage Bloemen aane Remundjsewieëg.

Tiêdes ‘n Moulin Blues-festival in d’Oospel lieërdje Preens Phil I zien vrîndin Nicole van Bogget kinne. Nicole és ‘n geboeëre en getoeëge Ni-jwieërse en ‘n dochter van Thieu van Bogget en Cathy Vossen. ‘t Stêl woeëntj same oppe Stellingmolen 37 op Muuëlenakker.Ofschoeën opgelédj tot gymlieëraar wêrktj Phil I oppe meziekaafdeling van BCM Music Systems op Kampershoek woeë m’n meziekcomputers en software bawtj vör de horeca en Retail.

Nowwe vuuërzitter Lennart I. Léon I ieërevuuërzitter

Op 26 november 2017 és Lennart I Stultiens (stadspreens in 2014) unaniem verkoeëze tot nowwe vuuërzitter van de Rogstaekers Aod Preense Club.

Hae volgtj Léon I Tobben (stadspreens 2004) op dae nao 12 jaor vuuërzitterschap de hamer hieët oeëvergedraage.

Tiêdes dezelfdje vergadering és Léon I beneumdj tot Ieërevuuërzitter van de Aod Preense.

Vae wînse Léon I völ plezeer in zien now rol en Lennart I völ sukses as vuuërzitter (det zal hae noeëdig hebbe).

AttribuuteJaorverg 17-2 Jaorverg 17-4

Aod Preens Stan I Ockers geïnstallieërdj as Vorst van V.V. de Rogstaekers

Zaoterdig 11 november és Stan Ockers tiedes Vorst oppe Troeën geïnstallieërdj as 5e Vorst van V.V. de Rogstaekers.
Met de volgendje wuuërd wiltj hae eedereîn bedânke vör alle fillecetaties, bloome, kaarte en âl waat hae nog mieër hieët mooge kriêge.

Leêf Rogstaekerinnekes en Rogstaekers,

Gruuëts, hinnevêl, dânkbaar.
Det zeen wuuërd woeëmej vae prebieëre te umschriêve wi-j vae de aafgeloûpe daag belaeftj hebbe.

Zoeëvöl enthousiaste minse inne zaal, zoeëvöl fillecetâsies, kaarte, bloome, kedoos en berichtjes.
Zoeëvöl wêrmdje, zoeëvöl leêfdje vör oeëze schoeëne Wieërter vastelaovendj.

Waat zeen vae Gruuëts det vae dit mej moôge make, ’t Hinnevêl stieët tot op plaatse woeëvan vae neet wiste det ze bestónge.
Mer vuuërâl Dânkbaar, det vae dit as gewoeëne Wieërter jóng en maegtje mej moôge make.

Vae wille uch dânke vör eur enthousiasme, wêrmdje en vertrawwe.

Vae bliêve nog efkes op dae wôlk roôndzweve en dan gaon vae…. Draaaan!

Laote vae same de verbînging zeûke en zörge vör de instândhaojing van oeëze Wieërter vastelaovendj en ’t Wieërtlands dialect. Laote vae gruuëts zeen en bliêve.
Laote vae op de klânke van ‘n gooj kepél, deîndânger lekker ónger de êrm neme, oeës aûge laote straole en al sjoenkelendj de tówkomst tieëgemoôt dânse.

Maaktj lôl en plezeer op ‘n nette meneêr… Laeve de Rog, Vivat oeës Wieërt!

Ouch names Charlotte,

 

 

 

Eure Vorst Stan

 

Aafscheid Aod Preens Stefan I Jacobs as Kanseleer van V.V. de Rogstaekers

Afscheid Kansleer

Voorafgaande aan de installatie van Vorst Stan, werd  afscheid genomen van Stefan Jacobs in zijn hoedanigheid als ‘Kanseleer’ van V.V. de Rogstaekers.

Op het podium werden de versierselen ingenomen en kreeg Stefan de ‘hoêsorde’ uitgereikt als blijk van waardering voor zijn verdiensten.