Nôwwe Vuurzitter Lennart 1e. Léon 1e ieërevuurzitter

Op 26 november 2017 is Lennart I Stultiens (2014) unaniem verkoeëze tot nowwe Vuurzitter van de Rogstaekers Aod Preense. Hae volgtj Léon I Tobben (2004) op dae nao 12 jaor vuurzitterschap de hamer hieët oeëvergedraage. Tiêdes dezelfdje vurgadering is Léon I beneumdj tot Ieërevuurzitter van de Aod Preense. Vae wînse Léon I völ plezeer in zien nôwwe rol en Lennart I völ sukses as Vuurzitter (det zal hae noeëdig hebbe).   AttribuuteJaorverg 17-2 Jaorverg 17-4

This post is also available in: Dutch